Carlain

15 tekstów – auto­rem jest Car­lain.

Pocze­kaj ! Zgu­biłam się w cieniu porażki 

myśl
zebrała 44 fiszki • 28 lipca 2010, 18:43

Chce za­pom­nieć o wczo­raj, żeby ot­worzyć się całko­wicie na jutro. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 lipca 2010, 14:51

Niesamowite..

To niesamowite...
ile bólu pot­ra­fi za­dać je­den mały człowiek,
ile łez można przez niego uronić,
ile no­cy nie przespać.
To niesamowite...
ile cza­su człowiek może umyślnie ranić,
nie wiedząc o tym.
ile może po­wie­dzieć słów, których nie chciał.
To niesamowite...
ile [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 marca 2010, 15:02

Wspomnienie.

Pa­miętam dos­ko­nale ten dzień. Było bar­dzo zim­no, w końcu grudzień, mo­je pal­ce nies­te­ty od­czu­wały ujemną tem­pe­raturę.. Pod­szedł wte­dy do mnie pier­wszy raz, widząc mo­je zmarznięte czer­wo­ne rączki. Po­dał mi swo­je ręka­wiczki. Nigdy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 marca 2010, 18:54

Cisza

Cisza, cisza wszędzie..
Cisza u mnie i u Ciebie..
Ciche echo, cichy krzyk..
Cicha łza i cichy Ty. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lutego 2010, 15:28

Ludzie zni­kają, czas mi ich zabiera.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 grudnia 2009, 17:08

Naj­piękniej­szych zdjęć nie znaj­dziesz na pa­pie­rze w al­bu­mie, tyl­ko na twar­dym dys­ku Two­jego mózgu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 grudnia 2009, 14:02

Mam dziś swój pry­wat­ny piątek 13-nastego. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 listopada 2009, 16:52

Nie byłeś moim ideałem, tym wyśnionym księciem z Baj­ki, ale uwiel­białam Cię ta­kiego ja­kim jes­teś. Uwiel­białam Cię bez gi­tary, długich włosów i tram­pek... I cho­ciaż mo­ja szan­sa prze­padła, mój sen się skończył [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 listopada 2009, 12:59

Chciałabym zat­rzy­mać życie.. wyrzu­cić z niego parę osób, wspom­nień, swoich wad.
Ale to nie możliwe... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 listopada 2009, 18:01

Carlain

To niesamowite..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carlain

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność